ارائه مشاوره های فنی

ارائه مشاوره های فنی

اهمّ فعّالیتهای مورد نظر برای استقرار آزمایشگاه به شرح موارد ذیل می باشد:

۱-    تهّیه پلان محیط آزمایشگاههای کالیبراسیون مطابق استاندارد مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آن .

۲-    مشاوره در زمینۀ ایجاد شرایط محیطی آزمایشگاه مربوط به هر کمیّت و پایش آن مطابق الزامات استاندارد  ISO 17025 .

۳-    تهیّه دامنه کاری شامل گسترۀ بهترین توان اندازه گیری و استانداردهای مرجع.

۳-۱-  تهیّه دامنه کاری آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مشاور و اجرای آن پس از تأیید کارفرما.

۴-    نگارش و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای کالیبراسیون در زمینۀ دامنۀ کاری آزمایشگاه کالیبراسیون، روشهای

اجرایی و دستورالعملهای آزمایشگاه کالیبراسیون در راستای اهداف آتی شرکت جهت اخذ مجوز استاندارد ISO 17025

تهیّه می گردد.

۵-    محاسبۀ عدم قطعیّت و بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه کالیبراسیون مربوط به هر کمیّت.

۶-    آموزش عمومی کالیبراسیون به پرسنل شرکت ( بصورت کاربردی).

۷-    آموزش تخصصی کالیبراسون مربوط به هر کمیّت به پرسنل فنّی شرکت.

۷-۱- آموزشهای مورد نیاز(به تشخیص مشاور) برای اخذ مجوزهای لازم طی برخی دوره های آموزشی برای پرسنل فنّی

شرکت در محلی خارج از شرکت یا ارائه آموزش توسط سایر سازمانها و مراجع.

۸-    آموزش عملی کالیبراسیون حین کار به پرسنل فنّی شرکت (برای کلیّه کمیّتهای موضوع قرارداد آزمایشگاه کالیبراسیون).

۹-     مشاوره در زمیّنۀ خرید تجهیزات مرجع آزمایشگاه کالیبراسیون.

۱۰-  مشاوره در زمیّنۀ انجام کالیبراسیون تجهیزات مرجع آزمایشگاه کالیبراسیون.

۱۱-  پیش ممیزی جهت اخذ تأیید صلاحیّت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یا نظام تأیید صلاحیّت ایران برای

آزمایشگاه کالیبراسیون.

۱۲-  آماده سازی آزمایشگاه کالیبراسیون جهت اخذ تأیید صلاحیّت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

۱۳-  اخذ گواهی های مربوط به کالیبراسیون تجهیزات مربوط به موضوع قرارداد.

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.