چاپ

 

اهمّ فعّالیتهای مورد نظر برای استقرار آزمایشگاه به شرح موارد ذیل می باشد:

1-    تهّیه پلان محیط آزمایشگاههای کالیبراسیون مطابق استاندارد مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آن .

2-    مشاوره در زمینۀ ایجاد شرایط محیطی آزمایشگاه مربوط به هر کمیّت و پایش آن مطابق الزامات استاندارد  ISO 17025 .

3-    تهیّه دامنه کاری شامل گسترۀ بهترین توان اندازه گیری و استانداردهای مرجع.

3-1-  تهیّه دامنه کاری آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مشاور و اجرای آن پس از تأیید کارفرما.

4-    نگارش و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای کالیبراسیون در زمینۀ دامنۀ کاری آزمایشگاه کالیبراسیون، روشهای

اجرایی و دستورالعملهای آزمایشگاه کالیبراسیون در راستای اهداف آتی شرکت جهت اخذ مجوز استاندارد ISO 17025

تهیّه می گردد.

5-    محاسبۀ عدم قطعیّت و بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه کالیبراسیون مربوط به هر کمیّت.

6-    آموزش عمومی کالیبراسیون به پرسنل شرکت ( بصورت کاربردی).

7-    آموزش تخصصی کالیبراسون مربوط به هر کمیّت به پرسنل فنّی شرکت.

7-1- آموزشهای مورد نیاز(به تشخیص مشاور) برای اخذ مجوزهای لازم طی برخی دوره های آموزشی برای پرسنل فنّی

شرکت در محلی خارج از شرکت یا ارائه آموزش توسط سایر سازمانها و مراجع.

8-    آموزش عملی کالیبراسیون حین کار به پرسنل فنّی شرکت (برای کلیّه کمیّتهای موضوع قرارداد آزمایشگاه کالیبراسیون).

9-     مشاوره در زمیّنۀ خرید تجهیزات مرجع آزمایشگاه کالیبراسیون.

10-  مشاوره در زمیّنۀ انجام کالیبراسیون تجهیزات مرجع آزمایشگاه کالیبراسیون.

11-  پیش ممیزی جهت اخذ تأیید صلاحیّت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یا نظام تأیید صلاحیّت ایران برای

آزمایشگاه کالیبراسیون.

12-  آماده سازی آزمایشگاه کالیبراسیون جهت اخذ تأیید صلاحیّت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

13-  اخذ گواهی های مربوط به کالیبراسیون تجهیزات مربوط به موضوع قرارداد.